Centrumgemeente maatschappelijke opvang & beschermd wonen

Voor de taken maatschappelijke opvang en beschermd wonen zijn er 43 centrumgemeenten. Elk centrumgemeentegebied bestaat uit een centrumgemeente en meerdere regiogemeenten.
De Wmo 2015 kent formeel gezien geen onderscheid tussen centrumgemeenten en regiogemeenten. Alle gemeenten zijn op grond van artikel 1.2.1 verantwoordelijk voor opvang en beschermd wonen. Artikel 2.6.1 verplicht colleges echter met elkaar samen te werken, indien dat voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van deze wet aangewezen is. Voor opvang en beschermd wonen is tussen Rijk en de VNG afgesproken dat voorlopig met centrumgemeenten zal worden gewerkt (Dit is een voortzetting van de praktijk zoals die voor opvang al langer gangbaar was). De centrumgemeenten hebben hierbij een regierol en ontvangen ook financiële middelen van het Rijk.

KAART ( klik hier )

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Goedkoop ‘aangetekend’ post sturen, aan bijv. gemeenten?

“Officiële brieven kunnen ook via je DigiD worden verstuurd( i.v.m. verstuur-/lees-bevestiging, afdrukken voor in uw zorg-map! ).

In bijv. Apeldoorn, en ook in Deventer kan ik inloggen op bijv. mijndeventer.nl , met Digi-D, dan de ‘directeur en de burgemeester’ persoonlijk aanschrijven.

Als je dan zeker wilt zijn dat eerst de burgemeester het leest of de directeur het ook echt ontvangt, schrijf je bij de aanhef ‘briefgeheim – art: 13GW’.

Dan weet je zeker dat dit schrijven ook naar de juiste persoon gaat en is Digi-D even veel waard als een aangetekende brief!”

Ook een afdruk van het scherm bij het op internet een formulier invullen voordat je op Verzenden klikt, en daarna, geeft bewijs van inhoud en verzenden, zoals naar de overheid, de meeste politieke fracties.

Langs brengen en afgeven met ontvangstbevestiging meekrijgen kan ook.

Uithuiszetting minderjarig of meerderjarig kind?

Het is nooit leuk om je kind uit huis te moeten zetten, vooral als je kind meerderjarig is en weigert weg te gaan. Wat je ook doet hij of zij vertrekt niet. In Amerika hebben de wanhopige ouders van een 30-jarige man het afgelopen jaar daarom de hulp van de rechter moeten inroepen. Want wat ze ook deden, zoonlief was niet van plan om te vertrekken. Hij was ‘er nog niet klaar voor om op eigen benen te staan’. De rechter oordeelde anders en de zoon moest zijn spullen pakken. Gelukkig gaat het in de meeste gevallen niet zo ver in ons kikkerlandje. Wat de regels precies zijn en hoe je de uithuiszetting in jouw geval het beste kunt aanpakken, lees je in deze blog.

Uithuiszetting minderjarig kind

Kinderen jonger dan 18 jaar mag je uit huis zetten, maar hieraan zijn strenge voorwaarden verbonden. De wet bepaalt dat je als gezaghebbende ouder voor je minderjarig kind onderdak moet verschaffen, maar niet dat dit in je eigen huis moet zijn. Op grond daarvan kun je je minderjarig kind de deur wijzen. Uiteraard ligt hier wel een verschil tussen een kind van 10 en een kind van 17 jaar. Belangrijk is dat een kind in zo’n situatie wel voor zichzelf moet kunnen zorgen. Die zelfredzaamheid verschilt van kind tot kind, waarbij de leeftijd een grote rol speelt. Tegenwoordig is het tenslotte niet ongebruikelijk dat een 17-jarige op zichzelf gaat wonen. Kort gezegd, hoe jonger het kind, hoe minder snel die zelfredzaamheid zal worden aangenomen door de kinderrechter. Zit jij in een moeilijke gezinssituatie? Neem dan contact met ons op. Onze juristen kunnen jouw situatie in kaart brengen en samen met jou bekijken wat je het beste kunt doen.

Fatsoenlijk onderdak

Als je ervoor kiest om je kind niet bij je in huis te laten wonen, dan dien je zelf voor fatsoenlijk onderdak voor je kind te zorgen. Ook moet je ervoor zorgen dat het kind over voldoende financiële middelen beschikt om in eigen onderhoud te kunnen voorzien.
Minderjarigen zijn volgens de wet handelingsonbekwaam. Dit betekent dat toestemming nodig is van een ouder of andere wettelijke vertegenwoordiger om rechtshandelingen te kunnen verrichten. Dat is bijvoorbeeld het geval als je kind in een huurwoning of op kamers gaat wonen en de huurovereenkomst ondertekend moet worden. Is je kind minderjarig, dan moeten jullie samen de huurovereenkomst tekenen. Je blijft als ouder verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de huur!

Uithuiszetting meerderjarig kind

Je hebt als ouder gezag over je kind totdat hij of zij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Vanaf dat moment is je kind meerderjarig. Dit betekent echter niet dat je onderhoudsplicht naar je kind toe vervalt. De wet verplicht ouders hun kind te voorzien in de kosten van het levensonderhoud en hun studie. Deze zorgplicht om je kind te onderhouden, vervalt pas als je kind 21 jaar wordt. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat een kind van 21 jaar of ouder in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Het kan voorkomen dat een kind na zijn of haar 21ste levensjaar ‘behoeftig’ blijft. Bijvoorbeeld als je kind een (ernstige) handicap heeft. Zit jij een zo een situatie en heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op. Onze juristen helpen je graag op weg.

Vrijwillige en onvrijwillige uithuiszetting

Als je een moeilijk opvoedbaar kind hebt, bijvoorbeeld met ernstige gedrags- of ontwikkelingsproblemen, kan het zijn dat je niet meer de zorg kunt geven die je graag wil. Dit kan de beste overkomen! Gelukkig kun je hier hulp bij krijgen. Hulpverleners zullen samen met jou gaan kijken of de situatie thuis inderdaad onhoudbaar is geworden. Er wordt gekeken of het mogelijk is om je kind thuis te kunnen houden, want dat is natuurlijk wel het fijnst. Als je een onhandelbare puber hebt, zijn er ook speciale hulpverleningsprogramma’s waar je puber aan kan deelnemen. Alles zal eraan gedaan worden om ervoor te zorgen dat je kind gewoon thuis kan blijven wonen. Maar soms blijkt uiteindelijk toch dat uithuisplaatsing het beste is voor jullie allebei. Je kind kan dan (tijdelijk) uit huis geplaatst worden. Omdat je hiermee instemt wordt deze uithuisplaatsing ‘vrijwillig’ genoemd. In de Richtlijn Uithuisplaatsing vind je allerlei informatie over het uithuisplaatsen van je kind.

Naast de vrijwillige uithuisplaatsing, is er ook de onvrijwillige uithuisplaatsing. Een onvrijwillige uithuisplaatsing gebeurt in situaties waar de uithuisplaatsing niet door de ouders wordt verzocht. Dit komt voor in situaties waar een kind ernstig wordt verwaarloosd of mishandeld. Dan komen instellingen als Bureau Jeugdzorg of Veilig Thuis in beeld om te kijken of zij de noodzakelijke hulp kunnen bieden. Mocht dit uiteindelijk niet lukken, dan zal de kinderrechter worden ingeschakeld. De kinderrechter zal beslissen waar het kind het beste (tijdelijk) kan wonen. Meestal legt de rechter de maatregel ondertoezichtstelling op, maar wat is dit nu eigenlijk?

Ondertoezichtstelling

De kinderrechter kan een maatregel opleggen om het gezag van de ouder(s) te beperken. Ondertoezichtstelling (ots) is een maatregel die bij jeugdbescherming het meeste wordt opgelegd. Deze maatregel kan alleen worden opgelegd in situaties waar minderjarige kinderen bij betrokken zijn.

Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je kind niet voldoende meewerkt met de geboden hulpverlening. Dus de hulpverlening die Veilig Thuis of jeugdzorg of een dergelijke instantie biedt. Of dat de hulpverlening niet het gewenste effect heeft gehad waardoor de situatie onveranderd blijft. De hulpverlener zal dan de Raad voor de Kinderbescherming moeten inschakelen. De Raad voor de Kinderbescherming doet onderzoek naar de vraag of de ontwikkeling van het kind in de huidige situatie in gevaar is. Komt uit het onderzoek naar voren dat dit inderdaad het geval is? Dan zal de Raad de kinderrechter verzoeken om een ots.

Een ots is dat je vanuit een gecertificeerde instelling een gezinsvoogd krijgt toegewezen, die het gezin begeleidt en ondersteunt. Het is de bedoeling dat de ouders wel de meeste verantwoordelijk blijven dragen tijdens de ots, bijvoorbeeld als het gaat om geldzaken of de vertegenwoordiging van het kind. Meestal kan het kind ook gewoon thuis blijven wonen. De gezinsvoogd bekijkt of dit het beste is gezien de situatie. Als de gezinsvoogd vindt dat het beter is dat het kind met ots (tijdelijk) in bijvoorbeeld een pleeggezin te plaatsen, zal de kinderrechter hier toestemming voor moeten geven. Je gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de ots en zal ervoor zorgen dat je een gezinsvoogd toegewezen krijgt. Ben je het als ouder niet eens met het verzoek tot ots? Dan kun je bezwaar maken, maar dan moet je wel gezag hebben over je kind. In deze blog lees je hoe dat werkt. Kom je er niet uit? Onze juristen helpen je hier graag verder bij.

Ondertoezichtstelling: de regels

Soms is de situatie voor de veiligheid van een kind dusdanig onhoudbaar, dat het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming niet kan worden afgewacht. De kinderrechter kan dan een voorlopige ondertoezichtstelling (vots) opleggen. Deze vots duurt maximaal drie maanden. Vervolgens wordt er beoordeeld of de voorlopige ondertoezichtstelling moeten worden omgezet naar een ondertoezichtstelling, of dat de maatregel beëindigd kan worden. Als ‘normale’ ots wordt opgelegd, is dit in eerste instantie voor één jaar. Vervolgens kan dit jaarlijks worden verlengd. De gezinsvoogd zal voor een verlenging moeten aantonen dat de gronden voor de maatregel nog steeds gelden. Maar wat zijn deze gronden eigenlijk?

Er moet wel een reële verwachting zijn dat de ouders binnen een bepaalde tijd weer zelf voor het kind kunnen zorgen.

Bevind jij je in een thuissituatie die voor jou en je kind(eren) onhoudbaar is geworden? En wil je na het lezen van deze blog meer weten? Neem dan contact op met één van onze juristen. Wij zijn bereikbaar op 088 1411 0 11, via WhatsApp op 06 40 81 22 14 en via Facebook Messenger.

Deze blog is geschreven op 01 februari 2013 en geüpdatet op 07 december 2018.

Geschreven door Leonie Koopman

bron en extra info : https://nl.hellolaw.com/juridisch-nieuws/minderjarig-of-meerderjarig-kind-uit-huis-zetten

Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (2018R003)

Deze richtlijn heeft betrekking op diverse vormen van onttrekking en onttrokken houden van een minderjarige aan het wettig gezag en/of aan het over die minderjarige uitgeoefende toezicht, waaronder internationale kinderontvoering. De strekking van artikel 279 Sr is hen die het wettig gezag en/of toezicht uitoefenen, in staat te stellen die taak te vervullen ter bescherming van de minderjarige. 
Niet is vereist dat de verdachte zelf het initiatief tot de onttrekking heeft genomen; wel dient de verdachte beslissende invloed te hebben gehad op de scheiding tussen de minderjarige en hen die het gezag en/of het toezicht uitoefenen.

Bij overtreding van artikel 279 Sr kunnen zeer uiteenlopende motieven en achtergronden een rol spelen. Bij het niet naleven van een door de rechter vastgestelde omgangsregeling na echtscheiding zijn in eerste instantie civielrechtelijke maatregelen aangewezen. Enkel indien deze bewust worden gedwarsboomd is optreden via het strafrecht aan de orde.

Bij het bepalen van het uitgangspunt voor de strafeis staat het feitelijk onttrekken en/of onttrokken houden centraal, waarbij een onderverdeling is gemaakt in categorieën wat betreft de aard van de onttrekking. Bij de strafmaat is steeds uitgegaan van één betrokken kind. Het onttrekken van meerdere kinderen is strafverhogend. Bij elke categorie is een strafbandbreedte als uitgangspunt genomen.

Uitgangspunt is dat altijd de reclassering wordt ingeschakeld voor advies en dat de mogelijkheid van het opleggen van bijzondere voorwaarden wordt overwogen.

Basiscasus/delict

Onttrekking aan het wettig gezag en/of toezicht van één minderjarige door first offender.

Categorie 1: niet nakomen omgangsregeling waarbij sprake is van incidenteel onttrekken First offender
Er moet sprake zijn van het bewust niet nakomen van een door een rechter vastgestelde omgangsregeling. Daarnaast ziet deze categorie ook op het incidenteel opzettelijk onttrekken aan het wettelijk gezag of het uitgeoefende toezicht. Gedacht kan worden aan het niet goed nakomen van afspraken met het pleeggezin of jeugdinstelling wat betreft terugbrengen na verlof. Het onttrekken/onttrokken houden heeft een meer of minder impulsief karakter. Onder deze categorie vallen niet de onttrekkingen die (mede) tot doel hebben het plegen van enige vorm van seksueel misbruik of uitbuiting. Die zaken vallen onder categorie 3.Een geldboete kan overwogen worden als de financiële situatie van het gezin dat toelaat en geen negatieve gevolgen heeft voor de verzorging van de minderjarige. (voorwaardelijk) beleidssepot – TS 40 uur(Van vervolgen kan worden afgezien indien uit het overleg met ketenpartners blijkt dat vervolging geen bijdrage kan leveren aan de veiligheid van betrokkenen)

Categorie 2: tijdelijke onttrekking/onttrokken houden aan gezag/toezicht First offender
Het onttrekken/onttrokken houden met een langduriger karakter dan de zaken in categorie 1, maar wel van tijdelijke aard. Waarbij ook sprake kan zijn van het schenden van een omgangsregeling. Hierbij kan gedacht worden aan het langer of geheel zonder toestemming van de (gedeelde) wettelijke gezagdrager en/of de wettelijk toezichthouder meenemen of onttrokken houden van de minderjarige voor een vakantie, familiereünie, begrafenis, e.d. TS 40 uur – GS 2 maanden

Categorie 3: langdurig onttrekking/onttrokken houden aan gezag/toezicht in binnenland First offender
Het langdurig (zonder vooraf bepaalde einddatum/eindmoment) onttrekken en onttrokken houden van de minderjarige, waarbij de minderjarige binnen Nederland blijft.Ook vallen onder deze categorie de zaken waarin de onttrekking gericht was op het plegen van seksueel misbruik of uitbuiting. Deze richtlijn ziet bij deze zaken alleen op de strafmaat voor de onttrekking, voor bewijsbaar seksueel misbruik en uitbuiting dienen de daarvoor geldende richtlijnen geraadpleegd te worden en volgt voor het geheel maatwerk. TS 120 uur – GS 24 maanden

Categorie 4: internationale kinderontvoering First offender
Deze zaken zijn per definitie maatwerk. De mate van medewerking van de verdachte aan het terughalen van de minderjarige dient bij de bepaling van de strafmaat meegewogen te worden. Tevens speelt mee het land waar de minderjarige naar toe is genomen en de mate waarin het terughalen van de minderjarige door de regelgeving en samenwerking met dit land voor de achterblijvende partij en de autoriteiten van het thuisland worden bemoeilijkt. GS 6 maanden – GS 4 jaar
Strafmaatbeïnvloedende factorenBij de uiteindelijke bepaling van de straf kan in straf verhogende dan wel straf verlagende zijn onder meer rekening gehouden worden met:- de leeftijd van de minderjarige (beneden de leeftijd van twaalf jaren is sprake van een hoger wettelijkstrafmaximum, zie 279, 2 Sr); 
- list, geweld of bedreiging met geweld ten tijde van het onttrekken (hoger strafmaximum, zie 279, 2 Sr);- de lichamelijke en psychische gevolgen voor de minderjarige en diens gezinsleden;- de leefomstandigheden en/of beschikbare zorg ten tijde van het onttrekken/onttrokken houden;- de persoon die onttrekt: bekende van minderjarige of onbekende derde;- de mate van voorbereiding;- recidive in de zin van het aantal keren dat er sprake was van onttrekking aan het gezag/het toezicht en/ofrecidive in de zin van eerdere veroordelingen;- de feitelijke duur van de onttrekking(en);- de vrijwilligheid van de onttrekking ( tegen de wil van de minderjarige/op verzoek/initiatief van deminderjarige);- het motief van de verdachte (belang minderjarige / eigen belang);- de mate waarin bewust civielrechtelijke maatregelen worden gedwarsboomd;- de duur van het onttrokken houden, alsmede het laten voortbestaan van het onttrokken houden, terwijl deverdachte de mogelijkheid heeft dit te beëindigen.- het onttrekken van meerdere minderjarigen.

Legenda

Afkortingen

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

bron :
https://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht-0/index/@102414/richtlijn-2c/

Binnentreden huis/woning/pand

Binnentreden huis/woning/pand
De politie mag niet zomaar een woning binnentreden. Voor het binnentreden van een woning gelden bijzondere regels die zijn neergelegd in de Algemene wet op het binnentreden (Awbi). De politie moet deze regels strikt naleven. Doen zij dat niet, dan kan het zomaar zijn dat de rechter alles wat later in de woning wordt aangetroffen, uitsluit van het bewijs. Dus ook wanneer er een hennepkwekerij wordt aangetroffen, kunt u wegens het door de politie onrechtmatig binnentreden worden vrijgesproken.

Regels bij binnentreden
Op grond van de Awbi dienen de volgende regels in acht te worden genomen bij het binnentreden van een woning:

Verplichting tot legitimeren
Voorafgaand aan het binnentreden dient de opsporingsambtenaar zich te legitimeren (art. 1 lid 1 Awbi). Indien meerdere opsporingsambtenaren de woning betreden, hoeft alleen de leider zich te legitimeren. Legimitatie dient te geschieden middels een legitimatiebewijs met een foto van de houder en met vermelding van diens naam en hoedanigheid (art. 1 lid 3 Awbi).

Er gelden echter enkele uitzonderingen voor de gevallen waarbij het de redelijke verwachting is het zich eerst legitimeren ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van personen of goederen, feitelijk onmogelijk is dan wel naar redelijke verwachting de strafvordering schaadt ten aanzien van misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten (art. 1 lid 2 Awbi).

Toestemming vragen
De opsporingsambtenaar die een woning wenst binnen te treden dient eerst toestemming te vragen aan de bewoner om binnen te mogen treden (art. 1 lid 4 Awbi). Ons advies is om nooit toestemming hiervoor te geven, nu eenmaal gegeven toestemming tot gevolg heeft dat u later geen beroep meer kunt doen op de onrechtmatige binnentreding van de woning, en daarmee bewijsuitsluiting en vrijspraak op die grond niet meer mogelijk is.

** TIP **
Geef de politie nooit toestemming om uw woning binnen te treden. Vraag altijd aan de politieagent om zich te legitimeren en vraag eerst om een machtiging te zien voordat u de politieagenten binnenlaat. Bel zo nodig direct een advocaat!

Schriftelijke machtiging
Voor het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is steeds een schriftelijke machtiging vereist. In de praktijk is het meestal de hulpofficier van justitie die de machtiging afgeeft, maar ook een officier van justitie of een advocaat-generaal kan een machtiging afgeven.

De machtiging moet bevatten (artikel 6 Awbi):

Maximaal 4 specifiek met adres aangeduide woningen waar binnengetreden mag worden
de naam en de hoedanigheid van degene die de machtiging heeft gegeven;
de naam of het nummer en de hoedanigheid van degene aan wie de machtiging is gegeven;
de wettelijke bepalingen waarop het binnentreden berust en het doel waartoe wordt binnengetreden;
de dagtekening.
De machtiging blijft hoogstens drie dagen na de dag dat die is afgegeven geldig. De schriftelijke machtiging moet worden getoond aan de bewoner alvorens kan worden binnengetreden.

In twee gevallen is geen machtiging vereist:

indien ter voorkoming of bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen terstond in de woning moet worden binnengetreden,of bij wet aan rechters, rechterlijke colleges, leden van het openbaar ministerie, burgemeesters, gerechtsdeurwaarders en belastingdeurwaarders de bevoegdheid is toegekend tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Niet toegestaan tussen 0.00u en 6.00u
Het is de politie in beginsel niet toegestaan om een woning te betreden in de nachtelijke uren van 0.00u tot 6.00u (artikel 7 lid 1 Awbi). De enige uitzondering hierop is wanneer dit dringend noodzakelijk is, en ook specifiek in de machtiging is opgenomen dat ook op die tijden de woning kan worden betreden.

Bij afwezigheid van de bewoner
Wanneer niemand in de woning aanwezig is, kan de politie de woning alleen betreden bij dringende noodzakelijkheid, en wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan in de machtiging.

Verslag van binnentreding
De politie dient in beginsel binnen 4 dagen een verslag van binnentreding aan de bewoner te verstrekken. Alleen wanneer het doel waartoe wordt binnengetreden daartoe noodzaakt, kan de uitreiking of de toezending aan de bewoner worden uitgesteld. Uitreiking of toezending geschiedt in dat geval, zodra het belang van dit doel dit toelaat.

bron : https://hennepadvocaat-hennepkwekerij.nl/binnentreden-woning-pand-huis-met-hennepkwekerij/

Links

Deze site gebruikt diverse soorten cookies.Meer informatie
Als je deze site gebruikt, ga je akkoord met het gebruik van cookies.