Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (2018R003)

Deze richtlijn heeft betrekking op diverse vormen van onttrekking en onttrokken houden van een minderjarige aan het wettig gezag en/of aan het over die minderjarige uitgeoefende toezicht, waaronder internationale kinderontvoering. De strekking van artikel 279 Sr is hen die het wettig gezag en/of toezicht uitoefenen, in staat te stellen die taak te vervullen ter bescherming van de minderjarige. 
Niet is vereist dat de verdachte zelf het initiatief tot de onttrekking heeft genomen; wel dient de verdachte beslissende invloed te hebben gehad op de scheiding tussen de minderjarige en hen die het gezag en/of het toezicht uitoefenen.

Bij overtreding van artikel 279 Sr kunnen zeer uiteenlopende motieven en achtergronden een rol spelen. Bij het niet naleven van een door de rechter vastgestelde omgangsregeling na echtscheiding zijn in eerste instantie civielrechtelijke maatregelen aangewezen. Enkel indien deze bewust worden gedwarsboomd is optreden via het strafrecht aan de orde.

Bij het bepalen van het uitgangspunt voor de strafeis staat het feitelijk onttrekken en/of onttrokken houden centraal, waarbij een onderverdeling is gemaakt in categorieën wat betreft de aard van de onttrekking. Bij de strafmaat is steeds uitgegaan van één betrokken kind. Het onttrekken van meerdere kinderen is strafverhogend. Bij elke categorie is een strafbandbreedte als uitgangspunt genomen.

Uitgangspunt is dat altijd de reclassering wordt ingeschakeld voor advies en dat de mogelijkheid van het opleggen van bijzondere voorwaarden wordt overwogen.

Basiscasus/delict

Onttrekking aan het wettig gezag en/of toezicht van één minderjarige door first offender.

Categorie 1: niet nakomen omgangsregeling waarbij sprake is van incidenteel onttrekken First offender
Er moet sprake zijn van het bewust niet nakomen van een door een rechter vastgestelde omgangsregeling. Daarnaast ziet deze categorie ook op het incidenteel opzettelijk onttrekken aan het wettelijk gezag of het uitgeoefende toezicht. Gedacht kan worden aan het niet goed nakomen van afspraken met het pleeggezin of jeugdinstelling wat betreft terugbrengen na verlof. Het onttrekken/onttrokken houden heeft een meer of minder impulsief karakter. Onder deze categorie vallen niet de onttrekkingen die (mede) tot doel hebben het plegen van enige vorm van seksueel misbruik of uitbuiting. Die zaken vallen onder categorie 3.Een geldboete kan overwogen worden als de financiële situatie van het gezin dat toelaat en geen negatieve gevolgen heeft voor de verzorging van de minderjarige. (voorwaardelijk) beleidssepot – TS 40 uur(Van vervolgen kan worden afgezien indien uit het overleg met ketenpartners blijkt dat vervolging geen bijdrage kan leveren aan de veiligheid van betrokkenen)

Categorie 2: tijdelijke onttrekking/onttrokken houden aan gezag/toezicht First offender
Het onttrekken/onttrokken houden met een langduriger karakter dan de zaken in categorie 1, maar wel van tijdelijke aard. Waarbij ook sprake kan zijn van het schenden van een omgangsregeling. Hierbij kan gedacht worden aan het langer of geheel zonder toestemming van de (gedeelde) wettelijke gezagdrager en/of de wettelijk toezichthouder meenemen of onttrokken houden van de minderjarige voor een vakantie, familiereünie, begrafenis, e.d. TS 40 uur – GS 2 maanden

Categorie 3: langdurig onttrekking/onttrokken houden aan gezag/toezicht in binnenland First offender
Het langdurig (zonder vooraf bepaalde einddatum/eindmoment) onttrekken en onttrokken houden van de minderjarige, waarbij de minderjarige binnen Nederland blijft.Ook vallen onder deze categorie de zaken waarin de onttrekking gericht was op het plegen van seksueel misbruik of uitbuiting. Deze richtlijn ziet bij deze zaken alleen op de strafmaat voor de onttrekking, voor bewijsbaar seksueel misbruik en uitbuiting dienen de daarvoor geldende richtlijnen geraadpleegd te worden en volgt voor het geheel maatwerk. TS 120 uur – GS 24 maanden

Categorie 4: internationale kinderontvoering First offender
Deze zaken zijn per definitie maatwerk. De mate van medewerking van de verdachte aan het terughalen van de minderjarige dient bij de bepaling van de strafmaat meegewogen te worden. Tevens speelt mee het land waar de minderjarige naar toe is genomen en de mate waarin het terughalen van de minderjarige door de regelgeving en samenwerking met dit land voor de achterblijvende partij en de autoriteiten van het thuisland worden bemoeilijkt. GS 6 maanden – GS 4 jaar
Strafmaatbeïnvloedende factorenBij de uiteindelijke bepaling van de straf kan in straf verhogende dan wel straf verlagende zijn onder meer rekening gehouden worden met:- de leeftijd van de minderjarige (beneden de leeftijd van twaalf jaren is sprake van een hoger wettelijkstrafmaximum, zie 279, 2 Sr); 
- list, geweld of bedreiging met geweld ten tijde van het onttrekken (hoger strafmaximum, zie 279, 2 Sr);- de lichamelijke en psychische gevolgen voor de minderjarige en diens gezinsleden;- de leefomstandigheden en/of beschikbare zorg ten tijde van het onttrekken/onttrokken houden;- de persoon die onttrekt: bekende van minderjarige of onbekende derde;- de mate van voorbereiding;- recidive in de zin van het aantal keren dat er sprake was van onttrekking aan het gezag/het toezicht en/ofrecidive in de zin van eerdere veroordelingen;- de feitelijke duur van de onttrekking(en);- de vrijwilligheid van de onttrekking ( tegen de wil van de minderjarige/op verzoek/initiatief van deminderjarige);- het motief van de verdachte (belang minderjarige / eigen belang);- de mate waarin bewust civielrechtelijke maatregelen worden gedwarsboomd;- de duur van het onttrokken houden, alsmede het laten voortbestaan van het onttrokken houden, terwijl deverdachte de mogelijkheid heeft dit te beëindigen.- het onttrekken van meerdere minderjarigen.

Legenda

Afkortingen

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

bron :
https://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht-0/index/@102414/richtlijn-2c/

update : 2023

Strafmaatbeïnvloedende factoren

Bij de uiteindelijke bepaling van de straf kan in straf verhogende dan wel straf verlagende zijn onder meer rekening gehouden worden met:

- de leeftijd van de minderjarige (beneden de leeftijd van twaalf jaren is sprake van een hoger wettelijk

strafmaximum, zie 279, 2 Sr);
- list, geweld of bedreiging met geweld ten tijde van het onttrekken (hoger strafmaximum, zie 279, 2 Sr);

- de lichamelijke en psychische gevolgen voor de minderjarige en diens gezinsleden;

- de leefomstandigheden en/of beschikbare zorg ten tijde van het onttrekken/onttrokken houden;

- de persoon die onttrekt: bekende van minderjarige of onbekende derde;

- de mate van voorbereiding;

- recidive in de zin van het aantal keren dat er sprake was van onttrekking aan het gezag/het toezicht en/of

recidive in de zin van eerdere veroordelingen;

- de feitelijke duur van de onttrekking(en);

- de vrijwilligheid van de onttrekking ( tegen de wil van de minderjarige/op verzoek/initiatief van de

minderjarige);

- het motief van de verdachte (belang minderjarige / eigen belang);

- de mate waarin bewust civielrechtelijke maatregelen worden gedwarsboomd;

- de duur van het onttrokken houden, alsmede het laten voortbestaan van het onttrokken houden, terwijl de

verdachte de mogelijkheid heeft dit te beëindigen.

- het onttrekken van meerdere minderjarigen.

nieuwe bron

Binnentreden huis/woning/pand

Binnentreden huis/woning/pand
De politie mag niet zomaar een woning binnentreden. Voor het binnentreden van een woning gelden bijzondere regels die zijn neergelegd in de Algemene wet op het binnentreden (Awbi). De politie moet deze regels strikt naleven. Doen zij dat niet, dan kan het zomaar zijn dat de rechter alles wat later in de woning wordt aangetroffen, uitsluit van het bewijs. Dus ook wanneer er een hennepkwekerij wordt aangetroffen, kunt u wegens het door de politie onrechtmatig binnentreden worden vrijgesproken.

Regels bij binnentreden
Op grond van de Awbi dienen de volgende regels in acht te worden genomen bij het binnentreden van een woning:

Verplichting tot legitimeren
Voorafgaand aan het binnentreden dient de opsporingsambtenaar zich te legitimeren (art. 1 lid 1 Awbi). Indien meerdere opsporingsambtenaren de woning betreden, hoeft alleen de leider zich te legitimeren. Legimitatie dient te geschieden middels een legitimatiebewijs met een foto van de houder en met vermelding van diens naam en hoedanigheid (art. 1 lid 3 Awbi).

Er gelden echter enkele uitzonderingen voor de gevallen waarbij het de redelijke verwachting is het zich eerst legitimeren ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van personen of goederen, feitelijk onmogelijk is dan wel naar redelijke verwachting de strafvordering schaadt ten aanzien van misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten (art. 1 lid 2 Awbi).

Toestemming vragen
De opsporingsambtenaar die een woning wenst binnen te treden dient eerst toestemming te vragen aan de bewoner om binnen te mogen treden (art. 1 lid 4 Awbi). Ons advies is om nooit toestemming hiervoor te geven, nu eenmaal gegeven toestemming tot gevolg heeft dat u later geen beroep meer kunt doen op de onrechtmatige binnentreding van de woning, en daarmee bewijsuitsluiting en vrijspraak op die grond niet meer mogelijk is.

** TIP **
Geef de politie nooit toestemming om uw woning binnen te treden. Vraag altijd aan de politieagent om zich te legitimeren en vraag eerst om een machtiging te zien voordat u de politieagenten binnenlaat. Bel zo nodig direct een advocaat!

Schriftelijke machtiging
Voor het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is steeds een schriftelijke machtiging vereist. In de praktijk is het meestal de hulpofficier van justitie die de machtiging afgeeft, maar ook een officier van justitie of een advocaat-generaal kan een machtiging afgeven.

De machtiging moet bevatten (artikel 6 Awbi):

Maximaal 4 specifiek met adres aangeduide woningen waar binnengetreden mag worden
de naam en de hoedanigheid van degene die de machtiging heeft gegeven;
de naam of het nummer en de hoedanigheid van degene aan wie de machtiging is gegeven;
de wettelijke bepalingen waarop het binnentreden berust en het doel waartoe wordt binnengetreden;
de dagtekening.
De machtiging blijft hoogstens drie dagen na de dag dat die is afgegeven geldig. De schriftelijke machtiging moet worden getoond aan de bewoner alvorens kan worden binnengetreden.

In twee gevallen is geen machtiging vereist:

indien ter voorkoming of bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen terstond in de woning moet worden binnengetreden,of bij wet aan rechters, rechterlijke colleges, leden van het openbaar ministerie, burgemeesters, gerechtsdeurwaarders en belastingdeurwaarders de bevoegdheid is toegekend tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Niet toegestaan tussen 0.00u en 6.00u
Het is de politie in beginsel niet toegestaan om een woning te betreden in de nachtelijke uren van 0.00u tot 6.00u (artikel 7 lid 1 Awbi). De enige uitzondering hierop is wanneer dit dringend noodzakelijk is, en ook specifiek in de machtiging is opgenomen dat ook op die tijden de woning kan worden betreden.

Bij afwezigheid van de bewoner
Wanneer niemand in de woning aanwezig is, kan de politie de woning alleen betreden bij dringende noodzakelijkheid, en wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan in de machtiging.

Verslag van binnentreding
De politie dient in beginsel binnen 4 dagen een verslag van binnentreding aan de bewoner te verstrekken. Alleen wanneer het doel waartoe wordt binnengetreden daartoe noodzaakt, kan de uitreiking of de toezending aan de bewoner worden uitgesteld. Uitreiking of toezending geschiedt in dat geval, zodra het belang van dit doel dit toelaat.

bron : https://hennepadvocaat-hennepkwekerij.nl/binnentreden-woning-pand-huis-met-hennepkwekerij/

Regels

Gooi niet zomaar belangrijke privé informatie in de chatroom(s). Bijvoorbeeld: Je adres of telefoonnummer. Opvanghuis.nl is niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan.
Laat andere chatter(s) in hun waarde.
De moderators van de chatroom(s) zijn géén hulpverleners. Zij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele triggers of anderzins individuele gevolgen, die voortvloeiend uit de chatsessie(s).
Hou het leuk en gebruik geen grove (schuttingtaal) taal in de chatroom(s) of het beledigingen van chatter(s) in welke aard dan ook.
Flooding wordt in de chatroom(s) niet toegestaan. Bijvoorbeeld: veel joins, nickchanges of het kanaal overspoelen met berichten, in te korte tijd.
Heb je een verschil van mening met een mede chatter(s), vecht dit dan niet in de chatroom(s) uit, maar elders.
Heb je de neiging om een mede bezoeker op een onacceptabele manier te laten blijken dat je geen fan van haar of hem bent, dan wordt je verwijderd. Hieronder wordt o.a. het pesten en sarren van een andere mede chatter(s) verstaan.
Elke vorm van discriminatie in de chatroom(s), wordt niet toegestaan.
Het gebruik van een bot(s) of remote bot(s) is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan om in de chatroom(s) reclame te maken. Zoals links naar andere chatsite(s) of forum(s).
Het gebruik van complete zinnen in hoofdletters (Caps Lock) is niet toegestaan.
Het overtreden van de bovenstaande regels kan je een waarschuwing of kick opleveren. De chatter(s) die herhaaldelijk en moedwillig de regels overtreed, heeft geen waarschuwing ‘meer’ nodig en zullen verwijderd worden door een ban.
Algemene tips/regels
Bij het chatten weet je niet altijd met wie je het te maken hebt. Mensen kunnen zich anders voordoen dan ze zijn. Hou dit steeds in je achterhoofd.
Vraag eerst aan chatter(s) of je hem of haar mag benadere via hun prive. Soms kan het zijn, dat de chatter al prive zit. of geen behoefte er aan heeft.
/ignore is een handige optie, als je tijdens het chatten een vervelende chatter(s) aantreft, of als ze jou ongewenst privé benaderen.
Beheerder(s) van een chatroom(s) kun je herkennen aan het gekleurde bolletje voor zijn of haar naam.
Mocht je problemen hebben met een moderator(s) van justchat.nl, stuur dan een e-mail naar chat@opvanghuis.nl
— Het lijkt allemaal wat overdreven, maar we doen het voor het chatplezier van iedereen!!! —

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Opvanghuis.nl is toegankelijk voor iedereen.
Als jij je inschrijft als member of als je gebruik maakt van een Opvanghuis.nl dienst, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden en de regels van Opvanghuis.nl en je houdt je hieraan. Lees de volgende voorwaarden daarom aandachtig door.
Aanmelden
Het emailadres dat je gebruikt om je in te schrijven als member blijft alleen in het bezit van Opvanghuis.nl en haar dienstaanbiedende partners en zal niet zonder jouw toestemming worden doorgegeven aan derden. Communicatie tussen members gebeurt via je MEMBERID. Opvanghuis.nl kan dit e-mail adres wel gebruiken voor communicatie tussen haar members. Opvanghuis.nl is tegen spam, en zal het e-mail adres niet voor deze doeleinde gebruiken.
Gratis of betalen
Het inschrijven en het gebruik maken van de diensten als member of gast op Opvanghuis.nl is geheel gratis.
Als gast heb je minder rechten dan een member of een betalende member.
Is een dienst niet gratis, wordt dit duidelijk vermeld.

Hoevaak Inschrijven
Per mail adres kun jij je maar 1x inschrijven. Meerdere accounts is toegestaan, als je maar niet overdrijft. Massa aanmeldingen via een zelfde domein, worden geblokkeerd. Hierover wordt beslist voor Opvanghuis.nl en kan niet tegen in worden gegaan.

Het gebruik
Opvanghuis.nl is geen vrijplaats voor illegale activiteiten.
Opvanghuis.nl wordt dagelijks gecontroleerd op commerciële of andere niet passende advertenties.
Deze worden dan onmiddellijk verwijderd. De afzender hiervan wordt in ons systeem geblokkeerd.
En in dien mogelijk of toepassing, schade of reclamegeld verhaald bij deze persoon

Als je je inschrijft, ga je ermee akkoord dat je:
De regels die je vind op http://www.Opvanghuis.nl/regels naleefd.

Eerlijk en correct jouw eigen MemberProfiel invult.
De members en gasten van Opvanghuis.nl met respect behandelt, dat wil zeggen geen berichten van beledigende of obscene aard zal sturen en ze met rust laten zodra ze daar om vragen
Alleen een foto van jezelf zal plaatsen bij je memberprofiel en dus niet van andere personen en ook niet van sexuele aard (of iets in die richting)

Als je gebruik maakt van de chatbox, ga je ermee akkoord dat je:
De regels, die te vinden zijn op http://www.Opvanghuis.nl/regels, gelezen hebt en naleefd.
Je weet dat chat-activiteiten worden gelogt en gebruikt kan worden voor het verbeteren van onze en haar diensten. De logs blijven binnen Opvanghuis.nl, zolang de gebruiker geen illegale activiteiten of het niet na komen van de regels of algemene voorwaarden houdt

Erotische
De diensten die Opvanghuis.nl aanbied zijn niet erotisch georiënteerd.
Weigering van Service:
Wij reserveren ons het recht een memberprofiel/activiteit te weigeren of stop te zetten als wij dat nodig achten.

Wat er ook gebeurt
Opvanghuis.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit advertenties, chatboxsessies of gevolgen hiervan zowel lichamelijk en/of geestelijk.
En eventuele afspraken en verloop hiervan tussen adverterende en/of reagerende deelnemers. noch schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens.
De member of gast vrijwaart Opvanghuis.nl hierbij voor alle aansprakelijkheid.

Pers

Wij geven alleen algemene informatie , dus geen informatie over actuele zaken , tenzij wij dat nodig vinden.
Een op een interviews alleen op afspraak ( bel of sms ons ).

Start

Een kleine legenda van wat waar, te vinden is.